Kuvendi i ShKA ‘Agimi’, më 20 Maj

Në mesin e veprimeve që po ndërmerren në përgatitje të Kuvendit të Anëtarëve të ShKA “Agimi” të Prizrenit janë edhe hartimi i dokumenteve të brendshme dhe verifikimi i anëtarësisë.