Sipas Facebook, Qeveria e Kosovës Kërkoi Informata Për 25 Shtetas të Saj

Qeveria gjatë periudhës Janar-Qershor 2014 i është drejtuar me 9 kërkesa Facebook-ut për qasje në 25 llogari të qytetareve të saj.

Ne faqen e raportit të Facebook jepet ky shpjegim: “Ne u përgjigjemi kërkesave valide që kanë të bëjnë me rastet penale. Secila kërkesë që e pranojmë kontrollohet për mjaftueshmëri ligjore dhe ne e refuzojmë ose kërkojmë më shumë specifika që janë më të gjera apo të paqarta”.

Facebook i është përgjigjur me 44.44% të informatave te kërkuara nga qeveria e Kosoves.

Linku: https://govtrequests.facebook.com/country/Kosovo/2014-H1/