Ngacmimet seksuale në Kosovë, çdo tri ditë raportohet një rast

Me vetëm 2 vite burgim ishte dënuar një burrë nga Prizreni i cili kishte ngacmuar seksualisht një vajzë 12 vjeçare.

Veprimet e tij në raport me viktimën përshkruhen si ngacmime direke dhe të përsëritura pasi burri në dy raste e kishte ndaluar viktimën dhe i kishte treguar për filma pornografik.

Trajtimi i ngacmimeve seksuale është detyrë e re për institucionet e Kosovës. Në vitin 2019 Kodi penal i parasheh këto veprime si veprime penale mirëpo që nga ajo kohë fenomeni vlerësohet të jetë i nënraportuar.

Për vetëm tre muaj, në Policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 24 raste të ngacmimit seksual.

Statistikat tregojnë se shifra pothuajse të njëjta kanë qenë edhe gjatë vitit të kaluar, ku përgjatë gjithë vitit u raportuan mbi 90 raste.

Në punë, në rrugë, në market, në taksi, në shkollë e në çdo hapësirë tjetër publike apo private prezent di të jetë edhe ngacmimi seksual. E raporte e hulumtime të ndryshme tregojnë që luftimi i kësaj vepre penale është ende i mangët.

Ngacmimi seksual pranohet si vepër penale në vendin tonë që nga viti 2019, përderisa Kodi Penal i Kosovës cakton edhe dënueshmërinë për qytetarët që kryejnë këtë vepër. Dënimet në bazë të këtij kodi fillojnë nga gjashtë muaj deri në pesë vite.

Përkufizimi i ngacmimit seksual bëhet në Ligjin për Barazi Gjinore që është në fuqi prej vitit 2015 dhe në Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminim, që po ashtu është në fuqi nga 2015-ta.

Përpos këtij ligji, mekanizëm tjetër që kërkon të ndëshkohen ngacmimet seksuale është edhe Konventa e Stambollit, e madje janë edhe disa rregullore e politika që dënojnë e mundohen ta parandalojnë këtë vepër penale.

Mirëpo, prapë këto ligje shihet si jo të mjaftueshme nga shoqëria civile në raportet që publikohen, përderisa të njëjtat thonë se e rëndësishme është që të paktën kjo bazë ligjore ekzistuese të respektohet.

Në anën tjetër, Ministria e Drejtësisë thotë se gjatë vitit të kaluar ka ndërmarr hapat e nevojshëm për ri-shikimin e masave ndëshkuese për kryerësit e veprave penale të kategorive pasi që po konsiderohet se aq sa janë të ndëshkueshme me Kodin aktual nuk janë të mjaftueshme.

“Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Kodit Penal tashmë gjendet në Kuvendin e Republikës së Kosovës për miratim” – ka thënë MD.

“Hapësirë e nevojshme për përmirësim të kornizës ligjore”

Baza ligjore që ka Kosova, për të parandaluar e për të luftuar rastet e ngacmimeve seksuale shihet si jo e mjaftueshme.

Adelina Berisha, Menaxhere e Programit mbi Dhunën në Baza Gjinore në Rrjetin e Grave të Kosovës ka thënë se kjo bazë ligjore ka hapësirë për përmirësime.

Berisha thotë se e rëndësishme fillimisht është që të zbatohet kjo bazë që është ekzistuese në vendin tonë.

“Të rriten njohuritë e zyrtarëve policor, prokurorëve dhe gjyqtarëve rreth formave të ngacmimit seksual dhe ndëshkimi, kjo është më e nevojshme tani” – thotë ajo.

Berisha tregon se RRGK është pjesë e grupit punues për plotësim/ndryshim të Ligjit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje,  e sipas saj tashmë është arritur që ta zgjerohet ky ligj dhe të bëhet gjithëpërfshirës për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore.

“Ligji është ende në fazë të plotësimit, mirëpo kemi mbështetjen e akterëve kryesor në lidhje me zgjerimin e këtij ligji dhe aty ngacmimi seksual po konsiderohet si dhunë me bazë gjinore” – tregon ajo.

Berisha tha se Rrjeti i Grave në Kosovës, ka tre 3 vite që monitoron dhe raporton për zbatimin e kornizës ligjore përkitazi me dhunën në baza gjinore, përfshirë dhe ngacmimin seksual.

“Një e gjetur që përsëritet është se edhe pse kemi të dhëna se ngacmimi seksual vazhdon e afektojë jetët e vajave/grave dhe djemve/burrave në Kosovë, vazhdon të mbetet i nën-raportuar në institucionet tona, me pak rritje në këto 2 vitet e fundit” – tha Berisha.

Mirëpo, sa po punohet në drejtim të fuqizimit të kornizës ligjore ekzistuese dhe në zbatim të saj.

KALLXO.com ka kontaktuar me Ministrinë e Drejtësisë, ministri e cila ka mandat hartimin dhe reformimin e legjislacionit nga fusha e drejtësisë, ku në kuadër të këtij legjislacioni bën hynë edhe pjesa që i referohet mbrojtjes së Integritetit seksual dhe ngacmimit seksual.

Përgjigjet e kësaj të fundit treguan se Ministria e Drejtësisë vazhdimisht dhe në bashkëpunim me institucionet e tjera vlerëson zbatimin e ligjeve që bien nën domenin e saj, vështirësitë në zbatim dhe çdo pengesë të hasur nga organet ligj zbatuese.

Sipas Zyrës për Komunikim me Publikun, këto vlerësime kanë bërë që MD në vitin 2019 të hartoj Kodin Penal, që aktualisht është në fuqi, dhe ndër të tjera në kuadër të kriminalizimit të veprave të reja penale është inkriminuar në mënyrë specifike edhe “Ngacmimi Seksual”, gjë e cila nuk përcaktohej me Kodin e vitit 2012.

ZKP pranë kësaj ministrie bëri të ditur po ashtu se është bërë edhe ashpërsimi i dënimeve për një mori të veprave penale, duke përfshirë dhe veprat penale kundër Integritetit Seksual dhe janë harmonizuar të gjitha mospërputhshmëritë që kanë ekzistuar në kapitullin kundër integritetit seksual.

MD tha se sa i përket çështjeve të cilat janë konsideruar se ka zbrazëtira ligjore dhe mungojnë masat ndëshkuese apo ato masa nuk janë të mjaftueshme për një çështje apo vepër të caktuar, Ministria në fjalë tha se ka ‘dëshmuar se është në gatishmëri të plotë të bëjë ndryshimet e nevojshme në afat të përcaktuar’.

E diçka e tillë u tha se ka ndodhur së fundmi, kur u krijua nevoja për plotësimin dhe ndryshimin e Kodin Penal dhe lindi si nevojë urgjente për ndryshimin e masave ndëshkuese për veprat penale të Dhunimit,  Dhunës Seksuale dhe Dhunës në familje duke marrë parasysh trendin shqetësues në rritje të këtyre veprave.

MD thotë se gjatë vitit 2022 ka ndërmarr hapat e nevojshëm për ri-shikimin e masave ndëshkuese për kryerësit e veprave penale të këtyre kategorive pasi që po konsiderohet se aq sa janë të ndëshkueshme me Kodin aktual nuk janë të mjaftueshme.

“Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Kodit Penal tashmë gjendet në Kuvendin e Republikës së Kosovës për miratim” –  tha Zyra për Komunikim me Publikun për KALLXO.com.

Gjithashtu MD u tha se po punon edhe në sesione vetëdijesuese për stafin e tyre lidhur me parandalimin, identifikimin, raportimin dhe trajtimin e rasteve te ngacmimeve seksuale në vendin e punës.

Baza ligjore ekzistuese për dënim e parandalim të ngacmimeve seksuale në Kosovë

Kodi Penal i Kosovës ngacmimin seksual si vepër penale të dënueshme me ligj, e pranon që nga 2019-ta.

Neni 183 i këtij kodi penal fletë për dënueshmërinë që mund të marrin qytetarët që nëse e kryejnë këtë vepër penale.

Paragrafi i dytë i këtij neni shpjegon edhe kuptimin e termit “ngacmimi seksual”.

Në këtë paragraf thuhet se ngacmimi seksual nënkupton cilëndo formë të sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale, me qëllim të cenimit të dinjitetit apo që cenon dinjitetin e personit, dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht frikësues, armiqësor, degradues ose poshtërues.

Një përkufizim i tillë ngacmimit seksual i jepet edhe në Ligjin për Barazi Gjinore e edhe në Ligjin për Mbrojtje nga Diskriminimi.

Në anën tjetër, paragrafi i parë i Nenit 183 në KPRK thotë se kushdo që ngacmon seksualisht personin tjetër, në veçanti personin i cili është i ndjeshëm për shkak të moshës, sëmundjes, paaftësisë, varësisë, shtatzënisë, paaftësisë së rëndë fizike apo mendore, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tri vjet.

Për dënueshmërinë flet edhe paragrafi i tretë i nenit 183, ku thuhet se kur vepra penale nga paragrafi i parë kryhet nga kryesi i cili është mësues, udhëheqës fetar, profesionist i kujdesit shëndetësor, person të cilit i është besuar rritja ose kujdesi i personit të tillë apo në ndonjë mënyrë tjetër ka pozitë të autoritetit mbi atë person, kryesi dënohet me burgim prej gjashtë muaj deri në tre vjet.

Përderisa, paragrafi i katërt thotë se kur vepra penale nga paragrafi 1, 2 ose 3 i këtij neni kryhet me përdorim të armës, mjetit të rrezikshëm ose ndonjë sendi tjetër që mund të shkaktojë lëndim të rëndë trupor apo dëmtim të rëndë të shëndetit mendor apo fizik, kryesi dënohet me burgim prej një deri në pesë vjet.

Një mekanizëm tjetër që kërkon të ndëshkohen ngacmimet seksuale është edhe Konventa e Stambollit.

Vepra penale e ngacmimit seksual mbulohet nga kjo Konventë, që është traktati më i përparuar ndërkombëtar për të trajtuar të tilla shkelje të rënda të të drejtave të njeriut.

Konventa në fjalë synon të sigurojë tolerancë zero për këtë lloj dhune dhe është një hap i madh përpara për ta bërë Evropën më të sigurt.

Konventa e Stambollit është përfshirë në Kushtetutën e Kosovës më 25 shtator 2020, kur deputetët e vendit miratuan me shumicë votash, një amendament në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në bazë të të cilit Konventa e Stambollit do të përfshihet në Kushtetutë.

Kjo konventë e hartuar nga Këshilli i Evropës është hapur për nënshkrim në vitin 2011, në Stamboll të Turqisë, vend i cili ka qenë i pari që e ka ratifikuar konventën në fjalë.

Në vitin 2020, Qeveria e Kosovës gjithashtu ka miratuar edhe “Politikën Kundër Ngacmimit Seksual në sektorin e Administratës Publike në Republikën e Kosovës”.

Qëllimi i kësaj politike është që të shërbejë si udhëzues për parandalimin e të gjitha formave të ngacmimit seksual në vendin e punës me udhëzime për sigurimin e një ambienti pune pa diskriminim dhe ngacmime seksuale në të gjitha organet në administratën publike.

Përmes kësaj politike synohet të mbrohet barazia gjinore dhe trajtimi i barabartë si vlera themelore të zhvillimit demokratik të shoqërisë së Kosovës, përmes ndalimit të çdo akti apo sjelljeje që cenon dinjitetin personal të secilit apo secilës të punësuar në organet e administratës publike.

Pasojat sociale nga ngacmimet seksuale

“Ngacmimet seksuale tek individi ndikojnë mjaftë keq si në aspektin psikologjik, fizik po ashtu edhe atë social” – thotë sociologu Genc Xërxa.

Ai tregon se në aspektin psikologjik këto ngacmime krijojnë luhatje të vetëbesimit, stres, frikë, panik e degradim të shëndetit mendor, e si pasojë e saj kjo ndikon direkt edhe në shëndetin fizik tek individi, e sipas Xërxës të gjitha këto pasoja psiko-fizike domosdoshmërish lënë pasoja edhe në aspektin social.

Xërxa tregon se rastet e ngacmimeve seksuale bëjnë që individi të humbas sigurinë në shoqëri, të mbyllet më shumë në vetvete, të hezitoj të krijoi miqësi të reja apo të vazhdoj të komunikojë me ata ekzistues.

Sociologu mendon që në Kosovë nuk raportohen të gjitha rastet e ngacmimeve seksuale që ndodhin, e madje ai thotë se edhe është problem tek disa edhe në esencë të kuptohet se çfarë nënkuptojmë me ngacmim seksual.

“Një fjalë e ndytë në rreth mes miqsh mund të nënkuptohet ngacmim seksual” – thotë ai teksa ngacmim seksual mund të cilësohet edhe kur personi nuk ndjehet komod apo i fyer, qoftë edhe në mënyrë indirekte, nga veprimi i ndonjë individi në afërsi.

Kjo lë të nënkuptohet që ky lloj ngacmimi nuk e ka nënkuptimin vetëm tek sulmi fizik, por në të luan rol të madh edhe sulmi psikologjik, që më kohë mund të agravojë pastaj në ngacmim fizik seksual apo abuzim seksual.

Një nga arsyet se pse ngacmimet seksuale nuk raportohen aq sa në të vërtetë ndodhin, sipas sociologut është frika nga hakmarrja.

“Mendohet se shumica e ngacmimeve seksuale ndodhin mu në ambientet profesionale mes kolegeve të punës (nënpunës-punëdhënës). E frika për t`u penalizuar, degraduar në punë shpesh i bën të hezitojnë për t’i raportuar ato” – shprehet Xërxa.

Ai thotë se diçka e tillë ndodhë në të dyja sektorët, edh në sektorin privat edhe në atë publik, pa dallim.

Xërxa thotë se ngacmimet seksuale krijojnë traumë tek individi, e për largimin e kësaj traume sociologu thotë se gjithsesi duhet të ketë vizita tek psikologu apo këshilluesi profesional.

“Ngacmimi seksual – krim i nënraportuar”

Në vitin 2020, Qendra Kosovare për Studime Gjinore ka publikuar një raport ngacmimet seksuale në administratën publike në Kosovë.

Sipas këtij raporti, ngacmimi seksual, mbetet krim i nënraportuar në Kosovë, por sipas QKSGj mungesa e raportimeve nuk nënkupton se nuk ka ngacmime seksuale.

“Shkalla e ulët e raportimeve në fakt është tregues i ngurrimit të viktimave për të raportuar për arsye të shumta, përfshirë frikën nga stigma, mos-besimin në institucione, të konsideruarit e ngacmimit seksual së çështje private, si dhe arsye të shumta që ndërlidhen me norma kulturore dhe gjinore në kontekste të ndryshme” – thuhet në raportin për ngacmime seksuale në administratën publike.

E një mendim të njëjtë, që këto raste nuk raportohen mjaftueshëm në Kosovë ka edhe Rrjeti i Grave të Kosovës.

Adelina Berisha nga ky rrjet ka thënë se kjo vepër penale vazhdon të mbetet e nënraportuar, ndonëse sipas saj në dy vitet e fundit ka pasur rritje të raportimeve.

“Kosova ka një bazë të fortë ligjore për luftim të ngacmimit seksual, problemi mbetet te nënraportimi i saj si dhe te mungesa e zbatimit të këtij ligji që kemi në dispozicion” – ka thënë ajo.

Një problem tjetër që QKSGj ka gjetur është edhe se të dhënat lidhur me shkallën dhe format e ngacmimit seksual në vendin e punës në Kosovë mungojnë, por që hulumtimet e realizuara nga ana e OJQ-ve bëjnë që ky problem të adresohet.

Të dhënat që janë nxjerr nga hulumtimi i QKSGj tregojnë që 35.6% të respondentëve mendojnë se dukuria e ngacmimit seksual në institucionet publike në Kosovë “është e pranishme”, 41,6% thonë se ajo “deri diku është e pranishme”, sipas 12.9% të tyre “nuk është e pranishme”, 9.7% “nuk e dine” nëse dukuria e ngacmimit është e pranishme, ndërsa 2% “nuk kane përgjigje”.

Kurse lidhur me gjetjet për përhapjen e ngacmimit seksual, 9% të respondentëve kanë thënë se “më shumë se tri herë” kanë përjetuar ngacmime seksuale, 7.6 për qind kanë thënë “një herë” kanë përjetuar diçka të tillë, kurse 73% kanë thënë se “asnjëherë” nuk kanë qenë pre e ngacmimit seksual.

Gjatë këtij muaji, IDRA Research & Consulting – Kosova dhe UN Ëomen kanë publikuar raportin “Siguria dhe Shëndeti në Punë: Një studim i rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës në Kosovë në sektorin publik dhe privat”.

Në këtë studim janë anketuar 500 gra në shtatë rajone të Kosovës, prej të cilave 70% kanë punuar në sektorin privat dhe 30% në sektorin publik.

Në nivel të përgjithshëm, 72% e të anketuarave janë përgjigjur se e njohin termin “Ngacmim seksual në vendin e punës” dhe 24% deklaruan se nuk ishin në dijeni për këtë.

Gratë janë pyetur se a janë ngacmuar seksualisht ndonjëherë apo edhe kanë në të pranishme kur janë ngacmuar kolegët e tyre.

“84% e grave deklaruan se nuk kanë qenë, apo nuk njohin dikë, me vetëm 9% (45 persona) janë përgjigjur që kanë në fakt kanë qenë”- thuhet në raport.

Ndërsa, kur janë pyetur për vetën “shumë nga të anketuarit deklaruan se nuk kanë përjetuar kurrë ndonjë formë të ngacmimit seksual (51.9%) të pasuar nga vërejtjet verbale të natyrës seksuale (29.1%) dhe komenteve të papërshtatshme dhe/ose ofenduese (21.8%)”.

Të dyja gjetjet theksojnë se ngacmimi seksual është një çështje që ndodh në vendin e punës dhe vërejtjet verbale shpijnë në një ndjenjë të pasigurt dhe/ose të pakëndshme në punë, drejt një uljeje të konsiderueshme të produktivitetit të punës.

“52.5% e të anketuarave, i raportuan incidentet e ngacmimit, ndërsa 3% të të anketuarave, i raportuan në Polici incidentet e ngacmimit”- thuhet në gjetjet e raportit.

Në këtë raport janë publikuar edhe disa rekomandime specifike për palët e interesit në sektorin publik dhe privat të Kosovës.

Rekomandime nga ky raport kanë marr edhe Kuvendi i Kosovës, Zyra e Kryeministrit, Ministritë dhe të gjithë punëdhënësit në Kosovë, sektori publik dhe privat.

Në anën tjetër, sipas sociologut Genc Xërxa një metodë për parandalim të rasteve të ngacmimeve seksuale, që praktikohet në disa vende të botës janë edhe “betimi i mirësjelljes”.

“Në organizatat me renome ndërkombëtare për të arritur parandalimin e ngacmimeve seksuale në mes kolegëve të punës nënshkruhet nga secili punëtore një lloj betimi i mirësjelljes me pasojat që do të shqiptohen nëse ushtron ndonjë lloj ngacmimi të tillë në ambientet e punës” – thotë Xërxa.

Ai tregon se në këtë lloj deklarate apo betimi, nënkuptohet edhe sjellja e papërgjegjshme publike jashtë aktivitetit të punës, përfshirë këtu familjen apo rrethin ku x personi frekuenton.

Xërxa beson se kjo lloj rregullore do duhej të implementohej për zbatim në secilin institucion publik apo privat në vendin tonë.

 

Ky publikim është bërë i mundur me mbështetjen financiare të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë përmes nismës së Rrjetit të Grave të Kosovës “Ngritja e kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së OSHC-ve: Avancimi i barazisë gjinore në mes të pandemisë COVID-19″. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e Internews Kosova dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.