Riemërimi dhe Emërimi i Gjykatësve dhe Prokurorëve në Kosovë

Çfarë zvarritjesh e kanë përshkuar këtë proces?
Çfarë shkeljesh të kritereve ligjore janë përcjell gjatë procesit?
Si janë emëruar gjykatës dhe prokurorë duke kaluar të gjitha nivelet e gjykatave dhe prokurorive?
Çfarë ndikimesh politike ka pasur në këtë proces për zgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve?
Si do të ndërtohet një gjyqësor efikas me 120 gjykatës dhe prokuror më pak?