Barazia gjinore

Sa po aplikohet ligji për barazi gjinore në Kosovë? A i kanë të drejtat e barabarta si meshkujt ashtu edhe femrat? A trajtohen në mënyrë të barabartë të dy gjinitë në vendet e punës? Pse meshkujt kanë më shumë pozita vendimmarrëse nëpër institucione publike sesa femrat? A kanë të drejtë të barabartë ndaj trashëgimisë si meshkujt ashtu edhe femrat në Kosovë?