e - Mësimi – Klasa 9  - Lënda: Tekonologji me TIK- Mësimi: Sistemi kompjuterik

e- Mësimi

Klasa : 9

Lënda:  Tekonologji me TIK

Mësimi:  Sistemi kompjuterik 

Rezultati i pritur :

Njohin komponentët e kompjuterit;
Analizon pllakën amë me pllakën për zgjerim