e-Mësimi - Klasa 9 - Lënda: Matematikë - Mësimi:  Shumëzimi i vektorit me numër (skalarë)

e- Mësimi

Klasa 9

Lënda:  Matematikë

Mësimi:  Shumëzimi i vektorit me numër (skalarë)