e-Mësimi - Klasa 9 - Lënda: Gjuhë Amtare - Mësimi: Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrethanore

e- Mësimi

Klasa 9

Lënda:  Gjuhë Amtare

Mësimi: Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrethanore

 

Rezultati i pritur:

Dallojnë tipe të fjalive rrethanore.

Mësojnë pozicionin e fjalisë së përbërë.