e-Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Teknologji me TIK – Mësimi: Menaxhimi i parasë së fituar

e- Mësimi

Klasa : 8

Lënda: Teknologji me TIK

Mësimi: Menaxhimi i parasë së fituar