e-Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Teknologji me TIK – Mësimi: Interesat dhe nevojat në treg

e- Mësimi

Klasa : 8

Lënda: Teknologji me TIK

Mësimi: Interesat dhe nevojat në treg