e-Mësimi - Klasa 8 - Lënda: Gjuhë Amtare  - Mësimi:  Lakimi i përemrave të pacaktuar

e- Mësimi

Klasa 8

Lënda:  Gjuhë Amtare

Mësimi:  Lakimi i përemrave të pacaktuar

Rezultati i pritur:

Lakon dhe përdor drejtë përemrat e pacaktuar.