e - Mësimi - Klasa 7 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Perimetri dhe syprina e sipërfaqës paralelograme

e- Mësimi

Klasa 7

Lënda:  Matematikë

Mësimi: Perimetri dhe syprina e sipërfaqës paralelograme

Rezultati i pritur:

Njehsojë perimetrin dhe syprinën e sipërfaqës shumëkëndëshe (paralelogrami, trekëndëshi, trapezi, deltoidi) me anë të formulave.