e - Mësimi - Klasa 7 - Lënda: Gjuhë Amtare - Mësimi: Kallëzuesi

e- Mësimi

Klasa 7

Lënda:  Gjuhë Amtare

Mësimi: Kallëzuesi

 

 

Rezultati i pritur:

Dallon kallëzuesin në fjali dhe përcakton llojin e tij.