e-Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Matematikë - Mësimi - Llojet e trekëndëshave

e-Mësimi
Klasa 6
Lënda: Matematikë
Mësimi: Llojet e trekëndëshave 

Rezultati i pritur:

Klasifikon trekëndëshat sipas brinjëve dhe sipas këndeve