e- Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Gjuhë shqipe - Mësimi: Përcaktori dhe klasifikimi

e- Mësimi
Klasa 6
Lënda: Gjuhë shqipe 
Mësimi:Përcaktori dhe klasifikimi