e-Mësimi - Klasa 6 - Lënda: Gjuhë Shqipe - Mësimi: Folja në mënyrën dëftore

Klasa 6
Lënda: Gjuhë Shqipe
Mësimi: Folja në mënyrën dëftore 

Rezultati i pritur:

– Dallon foljen, kohët e thjeshta dhe të përbëra të saj; – Dallon zgjedhimin e foljes; – Dallon formën veprore nga joveprore