e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda:Njeriu dhe natyra - Mësimi: Toka dhe llojet e tokave

e- Mësimi
Klasa 5
Lënda: Njeriu dhe natyra
Mësimi: Toka dhe llojet e tokave