e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Matematikë - Mësimi:Shprehjet numerike me mbledhje dhe zbritje

e- Mësimi
Klasa 5
Lënda: Matematikë
Mësimi: Shprehjet numerike me mbledhje dhe zbritje