e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Matematikë -Matja e lëngjeve - njësitë matëse

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Matematikë
Mësimi: Matja e lëngjeve – njësitë matëse