e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Veprimet brenda fjalisë

e- Mësimi
Klasa 5
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Veprimet brenda fjalisë