e-Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Gjuhë Amtare - Mësimi: Folja dhe zgjedhimi i saj

e-Mësimi
Klasa 5
Lënda: Gjuhë Amtare
Mësimi: Folja dhe zgjedhimi i saj 

Rezultati i pritur:

Dallon fjalët e pandryshueshme (temen): folje, lakimin, numrin, vetën, gjininë.