e- Mësimi - Klasa 5 - Lënda: Edukatë qytetare- Mësimi: Përsëritje: Puna si burim i ekzistencës njerëzore

e- Mësimi

Klasa 5
Lënda: Edukatë qytetare
Mësimi: Përsëritje: Puna si burim i ekzistencës njerëzore