e-Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Matja e peshës kilogrami dekagrami

e-Mësimi
Klasa 3
Lënda: Matematikë
Mësimi: Matja e peshës kilogrami dekagrami

Rezultati i pritur:
Përdor tonelatën (t), kiligramin(kg), dekagramin(dg) dhe gramin (g) si njësi matëse të peshës dhe kryen veprime me këto njësi, Zgjidh problema me fjalë në lidhje me gjatësin, pesën dhe kohën