e-Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Gjuhë Amtare - Mësimi: Tregimi i hënës

e-Mësimi
Klasa 3
Lënda: Gjuhë Amtare
Mësimi: Tregimi i hënës

Rezultatet e pritura:
Identifikon foljet dhe zgjedhon ato në kohët kryesore të mënyrës dëftore; Përgjigjet në pyetjet e parashtruara rreth brendisë së tekstit