e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Përpunimi i poezisë "Maji" (figurat stilistike)

e- Mësimi

Klasa 3
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi:  Përpunimi i poezisë “Maji” (figurat stilistike)