e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Nga poezia në prozë: Ushtari dhe zogu

e- Mësimi
Klasa 3
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Nga poezia në prozë: Ushtari dhe zogu