e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Mujë Harambashi dhe Bali Katravella

e- Mësimi
Klasa 3
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Mujë Harambashi dhe Bali Katravella