e- Mësimi - Klasa 3 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Krahasimi: Lejleku

e- Mësimi
Klasa 3
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Krahasimi: Lejleku