e- Mësimi - Klasa 2 - Lënda: Gjuhë amtare - Mësimi: Lexim: Toti, roboti i vogël

e- Mësimi
Klasa 2
Lënda: Gjuhë amtare
Mësimi: Lexim: Toti, roboti i vogël