e-Mësimi - Klasa 2 - Lënda: Gjuhë Amtare - Mësimi: Emri

e-Mësimi
Klasa 2
Lënda: Gjuhë Amtare
Mësimi: Emri

Rezultati i pritur:

Dallon kategoritë gramatikore të emrit dhe mbiemrit (gjinia, numri).