e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Shoqëria dhe mjedisi - Mësimi: Përsëritje e njësive të mësuara

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Shoqëria dhe mjedisi
Mësimi: Përsëritje e njësive të mësuara