e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Rikujtojmë njohuritë në matematikë në mënyrë kreative

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Matematikë
Mësimi: Rikujtojmë njohuritë në matematikë në mënyrë kreative