e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Figurat dhe format e njëjta

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Matematikë
Mësimi: Figurat dhe format e njëjta