e- Mësimi - Klasa 1 - Lënda: Matematikë - Mësimi: Detyra me fjalë

e- Mësimi
Klasa 1
Lënda: Matematikë
Mësimi: Detyra me fjalë