Ilustrim

18 pozita të punës në Bifurkacion nuk janë parapara me rregulloren për paga dhe mëditje

Tetëmbëdhjetë pozita aktuale të punës në KRU Bifurkacioni, nuk janë të parapara me rregulloren për paga dhe mëditje.

Testet e auditorit të përgjithshëm tregojnë se tetë prej këtyre pozitave janë paraparë me organogram kurse, nëntë pozita aktuale nuk janë paraparë as me rregullore e as në organogram.

Gjithashtu, në zyrën e formuar në Han të Elezit dhe katër pozitat e punës për këtë zyre, nuk janë paraparë në rregullore dhe në organogram.

“Kjo ka ndodhur për shkak të vëmendjes së pamjaftueshme të Bordit të Drejtorëve dhe menaxhmentit, në azhurnimin dhe plotësimin e rregulloreve dhe organogramit konform nevojave aktuale të ndërmarrjes”, thuhet në raportin e auditorit për vitin 2019.

Sipas auditorit shpenzimet e pagave ishin 1,229,588 euro.

“Numri i të punësuarve në fund të vitit ishte 201. Gjatë vitit ishin punësuar tre punonjës të rinj”, thuhet në raport.

Sipas auditorit punësimi i punonjësve, për pozita të punës që nuk ishin të parapara në rregullore dhe organogram, rrit rrezikun që punonjësit e pranuar të jenë kompetent, në mungesë të kritereve dhe kushteve të përcaktuara për këto pozita dhe kjo pastaj mund të ndikoj në mos arritjen e objektivave të ndërmarrjes.

Auditori rekomandon që Bordi i Drejtorëve të sigurojë që rregulloret dhe organogrami, rishikohen në baza të rregullta kohore dhe azhurnohen e plotësohen konform nevojave reale dhe aktuale të Kompanisë.

Për këto të gjetura dhe rekomandime menaxhmenti është pajtuar.

Përveç kësaj, ZKA ka gjetur se kompania kishte paguar 24,986 euro me shumë se sa do të duhej të paguhet përvoja e punës sipas rregullores.

“Kjo kishte ndodhur pasi që departamenti i burimeve njerëzore kishte aplikuar gabimisht normën 0.5% duke u thirrur në vendimin e Qeverisë Nr.06/29, të vitit 2015, i cili është obligativ vetëm për organizatat buxhetore”, thuhet në raport.

Sipas auditorit mos harmonizimi i pagesës së përvojës së punës, me rregulloren e brendshme për paga, ndikon në rritjen e shpenzimeve më të mëdha se që janë parashikuar, krijon parakushte për anashkalimin e rregullores me rastin e trajtimit të rasteve tjera dhe rrit mundësinë shpenzimeve për paga që nuk janë të parapara me rregullore.